Ortnamnssällskapet i Uppsala

Ortnamnssällskapet i Uppsala har som syfte att främja studiet av ortnamn, personnamn och övriga namn och att genom föredrag och skrifter sprida forskningsresultat i dessa ämnen i så vida kretsar som möjligt.

Två gånger per år hålls föredrag för sällskapets medlemmar och vartannat år anordnas en endagsexkursion till någon ur namnperspektiv intressant trakt i eller runtom Uppland.

Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift har utkommit varje år alltsedan sällskapets grundande 1936.

Idag har sällskapet drygt 400 medlemmar.