Stadgar för Ortnamnssällskapet i Uppsala

ursprungligen antagna den 9 december 1935, senast reviderade den 14 november 1990

§ 1

Sällskapets uppgift är att främja studiet av germanska ortnamn och personnamn samt därmed sammanhängande språkliga och historiska problem samt att genom föredrag och skrifter göra forskningens resultat på dessa områden kända i så vida kretsar som möjligt.

Sällskapets sammansättning

§ 2

Sällskapet består av årligt betalande och ständiga ledamöter; dock må endast fysisk person äga inträde som ständig ledamot.

Styrelse

§ 3

Sällskapets angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av högst 9 personer, av vilka en är ordförande, en vice ordförande, en skattmästare, en sekreterare och en vice sekreterare och klubbmästare.

§ 4

Sällskapets styrelse väljs på årsmöte för en tid av tre år.

§ 5

Styrelsen har sitt säte i Uppsala. Den är beslutför, då minst 4 av dess medlemmar är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Ämbetsmän

§ 6

Sekreteraren åligger:
att föra protokoll vid sällskapets och styrelsens sammanträden,
att befordra till verkställighet de vid sammanträdena fattade besluten,
att ordna och vårda sällskapets arkiv och handskrivna samlingar,
att ombesörja sällskapets brevväxling,
att årligen uppsätta styrelsens berättelse över det gångna årets verksamhet samt
att redigera och ombesörja distribution av sällskapets tryckta skrifter.

§ 7

Vice sekreteraren och klubbmästaren åligger:
att vid förfall för sekreteraren fullgöra dennes åligganden samt
att anskaffa lokal för sällskapets sammanträden och ordna med den materiella undfägnaden efter dessa sammanträden.

§ 8

Skattmästaren, som ansvarar för sällskapets pekuniära tillgångar, åligger:
att förvalta sällskapets medel,
att föra sällskapets räkenskaper samt
att före den 1 februari avsluta och till revisorerna avlämna räkenskaperna för föregående kalenderår.

Sammanträden

§9

Sällskapet sammanträder efter kallelse av ordföranden minst en gång i terminen.

§ 10

Årsmöte hålls före den 1 juni varje år. På detta förrättas val av styrelse och revisorer samt framläggs styrelsens redogörelse för det gångna årets förvaltning och revisorernas berättelse. På årsmötet avgörs också alla frågor om ansvar och ansvarsfrihet.

Ekonomi

§ 11

Av inflytande avgifter bildas dels en grundfond, dels en dispositionsfond. Minst 10 % av alla inbetalda avgifter läggs, till dess sällskapet annorlunda bestämmer, till grundfonden, varav endast räntan får disponeras.

§ 12

För granskning av årets räkenskaper och styrelsens förvaltning utses årligen 2 revisorer. Revisionsberättelsen överlämnas till ordföranden senast den 1 mars varje år och framläggs för sällskapet på årsmötet.

Allmänna bestämmelser

§ 13

För medlemsavgiften erhåller medlemmarna sällskapets skrifter.

§ 14

Om sällskapet upplöses, överlämnas dess samlingar och tillgångar till Ortnamnsarkivet i Uppsala.

§ 15

För ändring av dessa stadgar fordras samstämmigt beslut av två möten, varav minst ett skall vara årsmöte. Dessa möten skall vara skilda av minst fyra veckors mellanrum.