Uppsatspriser – utlysning 2024

Ortnamnssällskapet i Uppsala utlyser två uppsatspriser till förtjänta studenter om 10 000 kronor vardera. Priserna delas ut i samband med sällskapets höstmöte. Prisbelönta uppsatsskribenter erbjuds möjlighet att utan avgift bli medlemmar i sällskapet 2025, men behöver därefter förnya sitt medlemskap på egen hand.

Formella behörighetskrav

  • Enbart uppsatser på avancerad nivå skrivna och ventilerade vid svenska universitet eller högskolor HT 2023 till HT 2024 kan bli föremål för sällskapets granskning.
  • Uppsatser från samtliga humanistiska fält (språkvetenskap, historia, arkeologi, sociologi, samhällsvetenskap etc.) är välkomna.
  • Uppsatserna ska ha inriktning mot namnforskning, vilket innebär att namnmaterial i vid bemärkelse (ortnamn, personnamn, övriga namn, lagstiftning rörande namn etc.) ska ligga till grund för åtminstone en delstudie i uppsatsen.
  • Uppsatserna ska vara formellt godkända.

Bedömningsgrunder

  • Uppsatsens syfte och frågeställningar ska vara pregnant formulerade och på ett tydligt och relevant sätt vara relaterade till aktuell forskning om namn.
  • Uppsatsen ska visa prov på hög metodisk och teoretisk kompetens samt självständigt, kritiskt och reflekterande förhållningssätt vad gäller materialurval, analyser och tolkning av resultaten.
  • Uppsatsen ska bidra till förnyelse inom det aktuella forskningsområdet och medverka till kunskapsutvecklingen inom namnforskningen.

Uppsatserna, tillsammans med fullständiga adressuppgifter, skickas digitalt till sällskapets sekreterare Mats Wahlberg (mats.wahlberg@isof.se) och ska vara honom tillhanda senast den 1 oktober 2024.

Välkommen med din uppsats!