Årsmöte onsdag 27 maj 2020 på Zoom

Nytt datum för sällskapets årsmöte: onsdag 27 maj 2020 kl. 18.00 (precis).

På grund av rådande coronapandemi blir det i år inget föredrag och ingen efterföljande supé. Mötet äger i stället rum via internet med hjälp av zoom.

Vi vill också uppmana alla medlemmar med e-postadress att meddela denna till vice sekreteraren. Det blir då i framtiden mycket lättare att snabbt nå ut med information om sällskapets aktiviteter.

Länk till zoom-mötet:

Föredragningslista

 1. Sammanträdet öppnas
 2. Protokoll från föregående sammanträde
 3. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2019
 4. Revisionsberättelse för år 2019
 5. Ansvarsfrihet för styrelsen
 6. Val av styrelseledamöter. Mandatperioden utgår för ledamöterna Svante Strandberg och Alexandra Petrulevich
 7. Val av revisorer (hittillsvarande är som 1:e revisor Sara Wallinder från revisionsfirman Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, som 2:e revisor Elin Pihl och som suppleant Lina Jernebring från revisionsfirman Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB)
 8. Utseende av valberedning
 9. Meddelanden
 10. Nya medlemmar
 11. övriga ärenden
 12. Sammanträdet avslutas