Utlysning av medel för forskning om namn

Ortnamnssällskapet i Uppsala utlyser stipendiemedel om 100 000 kronor att användas för namnforskning i vid bemärkelse.

Tänkbara ändamål för den sökande kan vara bland annat dessa (utan prioritetsordning):

  • publicering (inkl. tryckbidrag, språkgranskning, översättning),
  • anordnande av konferenser, exkursioner, studiebesök och liknande,
  • reskostnader, t.ex. deltagande i konferenser och symposier,
  • möjliggörande av kortare period av ledighet från annat arbete för att bedriva namnforskning.

Den sökande ska vara medlem i Ortnamnssällskapet och bör vara verksam över grundutbildningsnivå (t.ex. inom ämnet verksamma masterstudenter, doktorander, forskare och handläggare). Ansökan, med obligatoriska uppgifter, ska göras på särskild blankett som finns tillgänglig på sällskapets hemsida (se nedan).

Ansökan skickas till sällskapets sekreterare mats.wahlberg@sprakochfolkminnen.se och ska vara honom tillhanda senast den 26 maj 2019. Sällskapets styrelse bereder, prioriterar och beslutar om eventuell tilldelning av medel under juni månad.

Blankett för ansökan

Läby vad strax väster om Uppsala. Namnets och platsens ganska invecklade historia reddes ut av Lennart Hagåsen i en artikel i Ortnamnssällskapets i Uppsala årskrift 2015. Foto: Marco Bianchi (CC BY).

Kommentera