Ortnamnssällskapets i Uppsala priser till förtjänta studenter

Ortnamnssällskapet i Uppsala inrättade 2022 priser för uppsatser i namnforskning till förtjänta studenter på avancerad nivå i syfte att uppmuntra till vidare akademiska studier och undervisning inom ämnet.

Priserna delas ut årligen i samband med sällskapets höstmöte. Prisbelönta uppsatsskribenter erbjuds möjlighet att kostnadsfritt bli medlemmar i sällskapet det följande året, men behöver därefter förnya sitt medlemskap på egen hand.

Mer information om formella behörighetskrav, bedömningsgrunder samt prisernas antal och storlek publiceras i samband med utlysningen under vårterminen.

Utlysning 2021–2022

Ortnamnssällskapet i Uppsala utlyser två uppsatspriser om vardera 5 000 kronor till förtjänta studenter för det akademiska läsåret 2021–2022. Priserna delas ut årligen i samband med sällskapets höstmöte. Prisbelönta uppsatsskribenter erbjuds möjlighet att kostnadsfritt bli medlemmar i sällskapet under kalenderåret 2023, men behöver därefter förnya sitt medlemskap på egen hand.

Formella behörighetskrav

  • Enbart uppsatser på avancerad nivå skrivna vid svenska universitet eller högskolor under det aktuella läsåret kan bli föremål för sällskapets granskning.
  • Uppsatser från alla vetenskapliga områden, t.ex. språkvetenskap, historia, arkeologi, geografi, agrarhistoria, sociologi, etnologi, litteraturvetenskap och juridik, är välkomna.
  • Uppsatserna ska ha inriktning mot namn och namnforskning, vilket innebär att namnmaterial i vid bemärkelse (ortnamn, personnamn, övriga namn, lagstiftning rörande namn etc.) ska ligga till grund för åtminstone en delstudie i uppsatsen.
  • Uppsatserna ska vara formellt godkända.
  • Mer upplysningar lämnas av Staffan Nyström (staffan.nystrom@nordiska.uu.se)
  • Uppsatserna skickas till sällskapets sekreterare Mats Wahlberg (mats.wahlberg@isof.se) och ska vara honom tillhanda senast den 1 september 2022.

Bedömningsgrunder

  • Uppsatsens syfte och frågeställningar är pregnant formulerade och relateras på ett tydligt och relevant sätt till aktuell forskning om namn.
  • Uppsatsen visar prov på hög metodisk och teoretisk kompetens samt ett självständigt, kritiskt och reflekterande förhållningssätt vad gäller materialurval, analyser och tolkning av resultaten.
  • Uppsatsen bidrar till förnyelse inom det aktuella forskningsområdet och medverkar till kunskapsutvecklingen inom namnforskningen.

Välkommen med din uppsats!